DigiShares leverer en white-label tokeniseringsplatform til ejendomsbranche

Ejendomsbranchen på blockchain:
Tokenisering

Blog Article Series
Hvad er blockchain?
Hvad er tokenisering?
Hvad er fordelene ved tokenisering?
Hvorfor er det relevant for fast ejendom?

DigiShares leverer en white-label tokeniseringsplatform til ejendomsbranchen. I denne artikel vil vi forklare både blockchain og tokenisering og beskrive hvordan disse teknologier kan give værdi for ejendomsbranchen.

Blockchain, fast ejendom og tokenisering
Tokenisering er et begreb, hvor ejerskabet af værdipapirer (selskabskapital, obligationer osv.) repræsenteres som tokens på blockchain. Disse tokens kaldes "security tokens", tokeniserede værdipapirer eller i stigende omfang digitale aktiver og aktier.

Fast ejendom er det enkeltstående største aktiv, der kan tokeniseres. Fast ejendom har i dag en samlet værdi på $228 trillioner, og kun 7% heraf er tilgængelige for investorer i fast ejendom. Men flere end 80% af alle mennesker anser fast ejendom for at være en god investering. DigiShares arbejder på at lukke dette hul.

Fast ejendom kan tokeniseres på forskellige måder. For det meste gøres det ved at tokenisere egenkapitalen i det selskab, der ejer ejendomsprojektet, ved at finansiere et nyt byggeri eller ved at refinansiere en eksisterende ejendom, der genererer afkast. I denne blogartikel vil vi primært kigge på selskabskapital, når vi refererer til tokeniserede værdipapirer.

Blockchain i sig selv er en global og decentraliseret hovedbog (der nemmere kan forstås som en database eller et regneark). Blockchain tilskynder deltagerne til at opretholde enighed om indholdet af denne database og modvirker på samme måde i høj grad snyd. En måde at snyde på er at "dobbeltforbruge", dvs. at bruge 1 enhed af en digital valuta to gange til at købe dobbelt så meget, som man har råd til, og på den måde snyde en af sælgerne for vedkommendes betaling. Med blockchain teknologien blev problemet med det berygtede "dobbeltforbrug" løst for første gang, og gav os dermed mulighed for at administrere enheder af digitale valutaer (såvel som digitale aktiver) på en sikker måde.

Der er mange fordele ved tokenisering, men generelt gør det behandling og administration af værdipapirer langt mere effektivt og mindre bekosteligt. Transaktioner kan i højere grad foretages direkte fra person til person uden fordyrende mellemled som banker eller værdipapircentraler, der ellers primært har deres berettigelse ved at føre centraliserede hovedbøger eller databaser, der skal være garant for ejerskab og værdi. Når blockchain overtager denne opgave kan disse mellemled fjernes fra processen, og det giver investorer mulighed for at handle på en måde, der er billigere og 10 gange hurtigere.

 Ejendomsbranchen på blockchain ved Tokenisering
Forøgelse af effektivitet
Fordelene ved tokenisering fordeler sig over tre kategorier: forøget effektivitet (tid og omkostninger), nye muligheder og andre værdier. Alle disse fordele er relevante for ejendomsbranchen. Effektivitetsforøgelser og nye muligheder såsom handel og fraktionalisering er sandsynligvis de vigtigste for ejendomsbranchen.

Når det kommer til effektivitetsforøgelser, så er de vigtigste fordele den generelle mulighed for at digitalisere og automatisere processerne.

Når man har sine værdipapirer i et digital format, bliver det muligt at arbejde med disse værdier programmatisk. Værdipapirerne kan opbevares i brugernes egne wallets og kan eksistere uafhængigt af en bank. Marc Andreesens berømte citat "Software spiser verden" refererer til det faktum, at hver gang en branche bliver mulig at styre med software, fører det til en enorm effektivitetsforøgelse og en meget stor mængde af ny innovation. Det samme sker i forbindelse med værdipapirer. Tokeniserede værdier forbedres med såkaldte "smarte kontrakter" – små computerprogrammer, der regulerer egenskaberne og de handlinger, der kan foretages med værdipapirerne. De smarte kontrakter kan for eksempel uafhængigt bestemme om et værdipapir kan overføres til en bestemt køber eller ej, baseret på det følgende: køberens KYC/AML, (altså om køberen kendes og om køberen er tjekket i forbindelse med hvidvaskning), om det højeste antal af denne investortype er overskredet eller investorens akkrediteringsstatus. Automatiseringen af disse processer medfører, at effektiviteten forøges med en faktor 10, omkostningerne reduceres med en faktor 10, samt at menneskelige fejl reduceres med en faktor 10.

Handel direkte mellem to investorer
Når det kommer til nye muligheder, så gør tokenisering det muligt at understøtte handel med tokeniserede værdier direkte mellem investorer på en nem måde. Dette er generelt ikke muligt i dag med de eksisterende teknologier, men blockchain teknologien har nu muliggjort det. Børsnoterede værdipapirer handles på børser og har betydelig likviditet, men unoterede værdier (fast ejendom, SME-selskabers aktier, energiprojekter, venturekapital-fonde etc.) kan generelt ikke handles og lider under meget lav likviditet. Det betyder, at investorer har vænnet sig til at være låst i disse investeringer i mange år, og hvis de gerne vil sælge før tid, må de ofte acceptere en lavere pris i forbindelse med salget. Billig og effektiv likviditet for unoterede værdier er en helt ny mulighed for investorer. Den fandtes generelt ikke før blockchain og tokenisering kom til. Nu dukker specialiserede sekundære handelsbørser op og giver mulighed for avanceret trading med digitale værdipapirer. Virksomheder som DigiShares tilbyder enklere OTC markedspladser som kan drives uafhængigt af udstederne for at skabe likviditet i deres projekter. Vi forestiller os, at ejendomsvirksomhederne i fremtiden kan tilbyde deres egne handelspladser for at sikre likvidet for deres investorer.

Fraktionalisering
Når tidsforbrug og omkostninger effektiviseres med en faktor 10, giver det en ny mulighed, nemlig muligheden for at fraktionalisere værdipapirer. Når man anvender de normale komplicerede og papirtunge processer til udstedelse, forvaltning og handel med unoterede værdipapirer, er det uøkonomisk og uoverkommeligt at involvere mere end 10-20 investorer i hvert projekt. Men når processerne digitaliseres og automatiseres, og de administreres af en investorportal som den, der tilbydes af DigiShares, så bliver det pludselig både muligt og ønskværdigt at involvere 100 eller måske endda 1.000 investorer i hvert projekt. Portalen håndterer automatisk involveringen af investorer og deres køb af tokens (aktier). Portalen holder også automatisk ejerbogen (aktionærregisteret) opdateret i forhold til løbende handler. Dette gør det muligt at reducere den typiske minimumsinvestering i et ejendomsprojekt fra 750.000 kr til måske 10.000 kr eller endog helt ned til 100 eller 1.000. Dette kaldes fraktionalisering – muligheden for at inddele værdier i meget små dele, fraktioner.

Demokratisering
Fraktionalisering fører til demokratisering. I USA og Asien er de fleste udbud af projekter indenfor fast ejendom af regulatoriske årsager begrænset til akkrediterede investorer. I Europa er reguleringen mere fleksibel, og mange EU-lande tillader offentlige udbud på op til 5-8 millioner Euro rettet mod småinvestorer. Under alle omstændigheder bliver det muligt at reducere investeringsgrænserne med fraktionalisering, og på denne måde give småinvestorer mulighed for at deltage i projekterne. Dette er til gavn for udstederne, der nu kan målrette mod institutionelle og akkrediterede investorer såvel som mod småinvestorer. Det er også i høj grad til gavn for småinvestorerne, der nu bliver i stand til at diversificere deres porteføljer på samme måde, som velhavende mennesker har gjort i årevis.

Fra vore samtaler med mange ejendomsvirksomheder har vi set, at mange er oprigtigt optaget af at gøre en forskel og gøre det muligt for småinvestorer at deltage i deres projekter. Dette understøtter FN's verdensmål nummer 8 – "anstændigt arbejde og økonomisk vækst." Det forøger småinvestorers muligheder for at opbygge og vedligeholde deres opsparing på trods af inflation.

Andre fordele, der følger med tokenisering, omfatter globale standarder og interoperabilitet, sikker dokumentation af transaktioner og en forøgelse af innovationsmulighederne.

Globale standarder og Interoperabilitet
Mange vil måske indvende, at digitale værdipapirer har eksisteret i årevis gennem banker og børser. Men de digitale værdipapirer har udelukkende været tilgængelige gennem banker og børser og har ikke kunnet eksistere selvstændigt udenfor disse institutioner i folks computere og mobile enheder. Bankerne og børserne har taget sig betalt for deres tjenesteydelser som garanter for folks porteføljer og har fungeret som mellemled i alle processerne omkring værdipapirer og har dermed opkrævet gebyrer og skabt forsinkelser.

Andre vil måske indvende, at de har haft mulighed for at deltage på crowdfunding platforme og investere små beløb i startup projekter gennem det seneste årti. På det seneste er ejendomsprojekter kommet med på listen. Ja, det er sandt. Men da disse platforme ikke anvender blockchain teknologi, fungerer de som "siloer" – deres version af digitale værdipapirer er ikke standardiseret og kan ikke eksistere udenfor platformen. Brugerne af disse platforme vil dermed være bundet til disse platforme og vil ikke drage nytte af det store og voksende økosystem, vi oplever med tokenisering.

Indenfor tokeniseringsområdet findes der nogle få dominerende standarder for tokeniserede værdipapirer og digitale aktiver, herunder ERC-1400, der anvendes af DigiShares. Disse standarder sikrer, at en investor, der har købt en tokeniseret aktie i Danmark, senere kan sælge den hvor som helst i verden, og at en udsteder, der har finansieret sit projekt gennem DigiShares' platform, senere kan få sine tokens handlet på en reguleret børs for digitale værdipapirer. Dette er værdifuldt for alle, der er del af økosystemet omkring tokenisering, og det giver et resultat, hvor 1+1 >2, og medfører, at innovation skabt af mange deltagende virksomheder udvikler og styrker hele branchen.

Sikker dokumentation
Endnu en stor fordel ved blockchain og tokenisering er den sikre logging af alle transaktioner. På grund af blockchains karakter, kan tidligere transaktioner ikke ændres eller slettes, og de forbliver synlige for altid. Dette gør blockchain velegnet til at spore transaktioner vedrørende behandling og handel med værdipapirer, for bogholderi og revision og også i forbindelse med beskatning. Personlige og private data såsom navne, adresser, antal aktier osv. opbevares ikke i selve blockchain, men knyttes i stedet til tokens og opbevares i password-beskyttede dokumenter udenfor blockchain, og kan kun tilgås af godkendte personer som ejeren og udstederen.

 Ejendomsbranchen på blockchain med Tokenisering
Eksponentielt stigende innovation
Den måske vigtigste og mest langsigtede fordel ved tokenisering er som tidligere antydet de enorme nye udviklingsmuligheder, der fremkommer ved, at værdipapirer bliver digitaliserede, uafhængige og programmerbare. Disse udviklingsmuligheder forøges, fordi vi nu ikke kun har finansfolk, der tænker på værdipapirer, men også programmører, softwarearkitekter, folk indenfor kryptovaluta og folk indenfor decentraliseret finansiering. Eksempler på ny innovation er f.x. værdipapirer med stemmeret og udbytteret, som er afhængig af, hvor længe, de har været i investorens besiddelse, værdipapirer, der blander egenskaber fra aktier og obligationer, samt værdipapirer med forskellige slags rettigheder til at deltage i det underliggende projekt, såsom fysisk adgang til fast ejendom etc. etc.Tokenisering af fast ejendom
Det fører os endeligt til følgende spørgsmål: Hvorfor er alt dette relevant for ejendomsfirmaer? Vi kan se, at ejendomsfirmaer er interesserede i denne teknologi af mange grunde, herunder værdien af at komme først og være hurtig til at indføre ny teknologi. De forstår også betydningen af at være i stand til at digitalisere og automatisere mange af processerne omkring finansiering og administration af projekterne og vigtigheden af at kunne fraktionalisere og dermed invitere nye typer af småinvestorer til at deltage. De er også interesserede i at få adgang til internationale investorer og tilbyde investorer likviditet via adgang til en handelsplads.

Med DigiShares' white-label platform vil ejendomsfirmaer får en struktureret platform, der sætter dem i stand til at fremskynde og administrere processer i forbindelse med finansiering, genfinansiering eller salg af fast ejendom. Yderligere vil de blive i stand til effektivt og struktureret at administrere en gruppe investorer i bestemt projekt med alt det, det medfører – administration af ejerbogen, gennemførsel af generalforsamlinger, udbetaling af udbytte eller rente, genudstedelse af tabte tokens, osv.

Hvis du gerne vil vide mere, er du velkommen til at kontakte DigiShares på [email protected]